Комитет по решению трудовых конфликтов

get img

Склад комітету:

 1. Матвєєв Віталій Юрійович - Голова комітету.
 2. Волкова Олена Анатоліївна - член комітету.
 3. Прудніков Андрій Сергійович - член комітету.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом Загальних зборів організації
№ 10 від 31 серпня 2012р.


ПОЛОЖЕННЯ
Про комітет з вирішення трудових конфліктів в організації

1. Комітет з вирішення трудових конфліктів створюється на базі громадської організації «Сонячне коло» шляхом обрання на Загальних зборах організації з числа членів організації три особи, які будуть діяти як незалежний орган  по вирішенню трудових конфліктів.
2. Трудовий конфлікт – неприємна ситуація, вороже відношення, незгода з рішенням, поступками, методами, діями, які виникли між працівником та керівництвом організації, керівником та працівником організації, працівником та працівником організації в процесі трудової діяльності.
3. Не є трудовим конфліктом та не підлягає розгляду у комітету спори, що виникають у неробочий час, а також спори, що не відповідають поняттю, яке закріплено у п. 2 даного Положення.
4. Суб’єктами звернення до комітету є:

 • Керівництво організації;
 • Працівники організації, які працюють по трудовому договору;
 • Особи, які надають послуги, та працюють в організації за іншими видами договорів, які передбаченні Цивільним Кодексом України.

5. Сторонами у засіданні при вирішенні трудового конфлікту є:

 • Заявник;
 • Відповідна особа.

6. При вирішенні питання, комітет керується даним Положенням, розумністю та справедливістю,  чинним законодавством України.

Склад комітету


7. Комітет складається з трьох членів організації, які були обрані на Загальних зборах організації.
8. Загальні збори обирають Голову комітету, який головує на засіданні  при вирішенні конфлікту.
9. Склад комітету діє на протязі одного року.
10. Після спливу одного року, склад комітету переобирається на Загальних зборах організації.  

Відводи члену комітету

11. Заявник або Відповідна особа має право заявити відвід одному з членів комітету, якщо є заінтересованість у вирішенні  спору.
12. Відвід заявляється усно або письмово.
13. Відвід розглядається у нарадчий кімнаті членами комітету.
14. Про вирішення питання у задоволенні або відмові у задоволенні про відвід, комітет виносе вмотивовану ухвалу.
15. При задоволенні клопотання про відвід, справа слухається без відвіданого члена комітету.

Порядок подання заяви до комітету

16. Особа, яка вважає, що порушені її трудові права має право звернутися до комітету з вирішення трудових конфліктів в організації у продовж одного місяця з дня настання конфлікту.
17. Керівник, який вважає, що працівник не виконує своїх обов’язків, порушує дисципліну у колективі, тощо, має право звернутися до комітету з вирішення трудових конфліктів в організації.
18. Заява до комітету подається на ім’я головуючого комітету.
19. У заяві описується ситуація.
20. До заяви додаються докази, якими сторона керується при вирішенні спору, якщо такі докази є.
21. Прохальна частина.
22. Підпис особи, яка подає заяву.
23. Заява реєструється у канцелярії організації та на наступний день передається голові комітету.

Відкриття провадження у справі

24. Після надходження заяви до комітету, голова комітету вирішує питання, про відкриття провадження або у відмові у відкритті.
25. Підставою у відмові у відкритті провадження є те, що суть спору не є трудовим конфліктом.
26. За результатами розгляду заяви про відкриття провадження або відмови у відкритті провадження, головуючий виносить ухвалу, яка надається сторонам у справі.

Строк розгляду заяви

27. Комітет розглядає заяву про відкриття або відмову у відкритті провадження у продовж одного дня.
28. Комітет назначає слухання відносно поданої заяви, про що зазначає в ухвалі.

Засідання комітету

29. Засідання комітету проводиться у відкритому вигляді. Бажаючи мають право бути присутні при розгляді справи.
30. Засідання комітету відкриває головуючий комітету.
31. Сторонам роз’яснюються їх права про те, що вони мають права подавати докази, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, заявляти клопотання та відводи, виказувати свої доводи та міркування, до закінчення розгляду справи заключити мирову угоду.
32. Першому слово надається Заявнику,  потім Відповідної особи.
33. Після кожного виступу, сторони мають право задавати друг другу питання.
34. Сторони мають право запросити свідка, який би підтвердив або спростував той чи інший факт.
35. Після того, як сторони висловили свою позицію, комітет дає можливість висловити свою думку трудовому колективу організації, які присутні при розгляді справи, відносно даного конфлікту.
36. Комітет йде до нарадчої кімнати для винесення рішення, якщо учасники вважають, що можливо закінчити розгляд справи.

Відкладення слухання справи

37. Слухання справи відкладається лише на один раз у випадку неявки сторін або одного зі сторін з поважних причин.

Перерви у засіданні комітету

38. У роботі комітету може бути оголошена перерва.

Винесення рішення комітетом

39. Рішення приймається членами комітету у нарадчої кімнаті.
40. Рішення проголошується стоячи.
41. Рішення є обов’язковим для виконання сторін.  

Види рішень комітету

42. Відмовлення в задоволенні заяви частково або у повному обсязі.
43. Задоволення заяви частково або у повному обсязі.
44.  Постановлення нового рішення.

Мирова угода

45. До закінчення розгляду комітетом справи, сторони можуть домовитися вирішити конфлікт мирним шляхом.
46. Сторони, які вирішили підписати мирову угоду, подають до комітету саму мирову угоду, яка підписана сторонами.
47. Комітет в даному випадку затверджує своєю ухвалою мирову угоду і справа підлягає закриттю.

Залишення заяви без розгляду

48. Комітет залишає заяву без розгляду у випадку, якщо Заявник без поважних причин не з’явився більше ніж два рази на засідання комітету.
49. Якщо сторона пропустила строк для звернення до комітету.
50.  Комітет постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду.

Строк давності

51.Сторона має право звернутися до комітету для вирішення трудового конфлікту у продовж одного місяця з моменту виникнення конфлікту.
52. Якщо сторона пропустила даний строк, заява залишається без розгляду.

Ініціативне відкриття

53. Комітет за власною ініціативою може ініціювати відкриття провадження по справі, якщо вбачається, що політика в організації є нестабільною та може призвести до конфліктної ситуації або привела до конфліктної ситуації.
54. Про відкриття провадження по справі вирішується комітетом на Зборів комітету, шляхом голосування більшістю членів комітету. При цьому виноситься ухвала.
55. Організація скликає керівництво організації, працівників організації, які працюють по трудовому договору та осіб, які надають послуги, та працюють в організації за іншими видами договорів, які передбаченні Цивільним Кодексом України.
56.  Комітет назначає час і місце слухання справи.
57.  Неявка керівництва організації, працівників організації, які працюють по трудовому договору та осіб, які надають послуги, та працюють в організації за іншими видами договорів, які передбаченні Цивільним Кодексом України не є перешкодою для розгляду справи.
58.  Комітет надає право висловити свою думку по справі усім особам, які присутні на засіданні комітету.
59.  Після того, як всі присутні висловилися, комітет їде до нарадчої кімнати для винесення рішення.

Вимоги до кандидатів у члени комітету

60. Кандидат у члени комітету повинен відповідати наступник критеріям:

 • Член організації.
 • Стаж роботи в організації по трудовому договору або по договору про надання послуг від 1 року.
 • Володіє діловими якостями.
 • Має освіту.

Не може бути членом комітету:

 • Керівництво організації.
 • Особа, яка зловживає спиртними та наркотичними речовинами.
 • Особа, яка судима, якщо судимість не погашена.
 • Особа, яка не є членом організації.
 • Особа у якої стаж роботи в організації по трудовому договору або по договору про надання послуг менше 1 року.

61. При роботі комітету, члени комітету є незалежними при вирішенні спору.
62. Ніяка особа не має право втручатися у роботу комітету.
63. Керівництву організації заборонено втручатися у роботу комітету.
64. Рішення комітету є обов’язковим для виконання.


Голова Загальних зборів:                                                                                          В.Ю.Матвєєв